Skip to Content
کنفرانس مشترک علمی ایران و اتریش در زمینه ی آموزش عالی در دانشگاه خوارزمی 26 دیماه 1395
دانشگاه خوارزمی در سال 1297 شمسی، به عنوان اولین موسسه آموزش عالی پیشرفته کشور با نام "دارالمعلمین مرکزی"، در تهران، تأسیس شد...